En hälsoprofil ger en övergripande bild av Din och Din personals hälsa och livsstil. Resultatet av hälsoprofilen ger en möjlighet att se vilka områden som behöver förändras för att uppnå ett ökat välbefinnande. Hälsoprofilen följs upp efter ungefär ett år då Du kan se framsteg och få ny inspiration. 
Vi har tystnadsplikt och för lämnade uppgifter gäller samma bestämmelser som för andra hälsodata.

Hälsoprofilbedömning är en vetenskapligt utprövad metod inom området ”medvetandegörande kommunikation”. Den syftar till att få individen att ta ett eget ansvar för sin hälsa genom positiva vanor. Det är dessutom en metod för att identifiera ”riskgrupper” som bör ändra sina levnadsvanor för att hålla sig varaktigt friska. Detta är betydelsefullt eftersom livsstilen samvarierar med livslängd, sjukdom och hälsa. Den påverkar också människors välbefinnande, livsglädje och produktivitet. Hälsoprofilbedömningen innehåller följande: